نشست مقامات ارشد وزارتخانه هاى امور خارجه کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى و جمهورى هند برگزار شد

سهشنبه 1444/8/29 برابر با 2023/03/21
  • Share on Google+

رياض 29 شعبان 1444 هـ برابر با 21 مارس 2023 م واس
دبيرخانه شوراى همکارى کشورهاى خليج عربى دوشنبه گذشته، ميزبان نشست گفت وگوى سياسى مقامات ارشد وزارتخانه هاى امور خارجه کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى و جمهورى هند بود.
دكتر عبدالعزيز حمد العويشق، معاون دبيركل در امور سياسى و مذاكرات در دبيرخانه شوراى همكارى خليج عربى، تصريح كرد كه در اين ديدار درباره برخى مسائل سياسى و امنيتى منطقه اى بحث و تبادل نظر شد و سازوكارهاى تقويت گفت وگوى راهبردى بين دو طرف مورد بحث و بررسى قرار گرفت، و همچنين طرفين توسعه جنبه هاى همکارى فى مابين با توجه به يادداشت تفاهمى که در سپتامبر 2022م به امضا رسيد و در مورد برخى مسائل تجارى در پرتو توافق نامه چارچوب همکارى هاى اقتصادى، تجارى، سرمايه گذارى و فنى که در سال 2004 منعقد شد، بحث و بررسى شد.
--واس
15:14 LOCAL TIME 12:14 GMT
0013